Wczytywanie...

Deklaracja dostępności

 • Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku mzoz.pl
 • Status pod względem zgodności
  Strona internetowa jest częściowa zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01. Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Informacje na temat procedury
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Organ nadzorujący: Prezes Zarządu MZOZ Sp. z o.o. Adres: ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek e-mail: sekretariat@mzoz.pl Telefon: 543066218 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 • Dostępność architektoniczna
  W przychodni znajdują się podjazdy, windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  Lista dostosowań: - brak informacji dotykowej/głosowej,
  - do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  - w budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego,
  - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  - w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,
 • Skróty klawiszowe:
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
  - TAB – przejście do kolejnego elementu
  - SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
  - używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Szejna, aneta.szejna@mzoz.pl nr tel. 519141610. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Raport o stanie zapewniania dostępności