Deklaracja dostępności

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku mzoz.pl

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowa zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Organ nadzorujący: Prezes Zarządu MZOZ Sp. z o.o.
Adres: ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
e-mail: sekretariat@mzoz.pl
Telefon: 543066218
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl

Budynek ul. Mickiewicza 3 - Poradnia Dziecięca / Fizjoterapia
Opis dostępności wejścia do budynku Poradnia Dziecięca - schody z pochylnią, drzwi otwierane ręcznie o szerokości 80cm. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny pod numerem 54 30 66 380
Dział Fizjoterapii – wejście z pochylnią bez progu, drzwi otwierane automatycznie, kontakt telefoniczny pod numerem 54 30 66 381
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Poradnia Dziecięca - budynek piętrowy, brak windy – schody. Korytarze płaskie, szerokość wejść do pomieszczeń 90cm, klamki na wysokości 110cm
Dział Fizjoterapii - parter, korytarze płaskie bez progów
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie platform, pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Brak
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu Poradnia Dziecięca – brak (możliwość przejścia i skorzystania z łazienki w Dziale Fizjoterapii)
Dział Fizjoterapii – toaleta dla niepełnosprawnych umiejscowiona na parterze
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej: P.O.W. , Pl. Wolności -SDH, Pl. Wolności – Dom Rzemiosła, Pl. Wolności – Kościuszki

Budynek ul. Wieniecka 34a – Poradnia Ogólna / Poradnia Dziecięca
Opis dostępności wejścia do budynku Poradnia Ogólna – wejście z pochylnią, drzwi wejściowe o szerokości 90cm otwierane ręcznie. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny pod numerem 54 30 66 281
Poradnia Dziecięca – wejście płaskie bez progów, drzwi otwierane ręcznie. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny pod numerem 54 30 66 282
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek parterowy, korytarze płaskie, bez progów. Wejścia do pomieszczeń o szerokości 80cm, klamki na wysokości 110 cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Parking w sąsiedztwie budynku
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Wieniecka- Chemików, Wieniecka – KZPOW Budowlanych – Hutnicza .

Budynek ul. Olszowa 9 – Poradnia Ogólna / Poradnia Dziecięca
Opis dostępności wejścia do budynku Poradnia Ogólna - wejście z pochylnią, drzwi otwierane ręcznie o szerokości 110cm. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 370
Poradnia Dziecięca – wejście z pochylnią drzwi otwierane ręcznie o szerokości 90cm. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 371
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek piętrowy wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych. Korytarze płaskie, szerokość wejść do pomieszczeń 90cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Budynek wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych, obecnie brak pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Parking w sąsiedztwie budynku
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Chopina, Okrężna

Budynek ul. Chłodna 24 – Poradnia Ogólna / Poradnia Dziecięca
Opis dostępności wejścia do budynku Poradnia Ogólna – wejście główne schody, dostępna pochylnia od strony wejścia do Poradni Dziecięcej z tyłu budynku. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 350, 54 30 66 358
Poradnia Dziecięca – wejście z pochylnią znajduję się z tyłu budynku. W drzwiach listwa pozioma wys. 1,5 cm Drzwi otwierane ręcznie o szerokości 100 cm. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 351
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek piętrowy, brak windy, korytarze płaskie, wejścia do pomieszczeń 80 cm bez progów. Klamki na wysokości 110 cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie platform, pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Brak
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowiona jest na parterze
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Chłodna –Kapitulna,Węglowa, Długa

Budynek ul. Żytnia 55 - Poradnia Ogólna / Poradnia Dziecięca
Opis dostępności wejścia do budynku Poradnia Ogólna – wejście schody dostępny podjazd przy wejściu do Poradni Dziecięcej drzwi otwierane ręcznie o szerokości 100 cm, bez progu. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 330
Poradnia Dziecięca - wejście do budynku z pochylnią drzwi otwierane ręcznie o szerokości 100 cm, bez progu. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 334
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek piętrowy, brak windy, korytarze płaskie, wejścia do pomieszczeń o szerokości 90 cm. Klamki na wysokości 110 cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Parking w sąsiedztwie budynku
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowiona jest na parterze
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Chłodna –Kapitulna,Węglowa, Długa, Polna –Barska, Ostrowska

Budynek ul. Kaliska 104a - Poradnia Ogólna / Poradnia Dziecięca
Opis dostępności wejścia do budynku Wejście do Poradni Ogólnej i Dziecięcej z pochylnią, drzwi otwierane ręcznie o szerokości 120cm z progiem o wysokości 2,7cm. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny. Poradnia Ogólna 54 30 66 301, 54 30 66 302 Poradnia Dziecięca 54 30 66 321
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek piętrowy wyposażony w windę, korytarze płaskie, szerokość wejść do pomieszczeń 90cm. Klamki na wysokości 110cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu W budynku znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione na parterze i piętrze
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Kaliska - Zbiegniewska, Kaliska –Fredry

Budynek ul. Kościelna 2a Poradnia Ogólna
Opis dostępności wejścia do budynku Schody, drzwi wejściowe otwierane ręcznie o szerokości 135 cm kolejne drzwi prowadzące do poradni o szerokości 80 cm. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem umiejscowionym przy furtce wejściowej lub kontakt telefoniczny 54 30 66 360
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Brak windy, korytarze płaskie. Wejścia do pomieszczeń o szerokości 80 cm. Klamki na wysokości 110 cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie pochylni, pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Brak
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu Obecnie brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Al. Jana Pawła II – Wiewiórcza

Budynek ul. Kościelna 2a Poradnia Dziecięca
Opis dostępności wejścia do budynku Główne wejście schody, drzwi otwierane ręcznie o szerokości 115 cm, możliwość skorzystania z pochylni z tyłu budynku. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 361
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek parterowy, korytarze płaskie, wejścia do pomieszczeń o szerokości 80 cm bez progów
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie pochylni, pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Brak
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu Obecnie brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Al. Jana Pawła II – Wiewiórcza

Budynek ul. Płocka 127
Opis dostępności wejścia do budynku Wejście do Przychodni z podjazdem, drzwi otwierane ręcznie o szerokości 90 cm bez progu. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 295
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarze płaskie, drzwi do pomieszczeń o szerokości 100 cm, bez progów, klamki na wysokości 110cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie pochylni, pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Parking w sąsiedztwie budynku
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowiona na parterze
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Płocka – Bloki

Budynek ul. Grodzka 2i
Opis dostępności wejścia do budynku Główne wejście z pochylnią, drzwi o szerokości 135 cm, bez progów, otwierane ręcznie. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 290
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek parterowy, drzwi do pomieszczeń o szerokości 90cm bez progów, korytarze płaskie, klamki na wysokości 110cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Budynek parterowy, nie ma obecnie pochylni, pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Przed budynkiem znajduje się parking
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowiona na parterze
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Grodzka-Ośrodek Zdrowia

Budynek ul. Żeromskiego 28A - Dział Fizjoterapii / Dom Pomocy Społecznej
Opis dostępności wejścia do budynku Dział Fizjoterapii - wejście bez progu, drzwi otwierane ręcznie o szerokości 100 cm. Możliwość wezwania pomocy dzwonkiem lub kontakt telefoniczny 54 30 66 391
Dom Pomocy Społecznej -wejście z pochylnią, drzwi otwierane ręcznie o szerokości 187 cm bez progu. Kontakt telefoniczny pod numerem 54 30 66 390
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Dział Fizjoterapii – pomieszczenia znajdują się na parterze budynku
Domu Pomocy Społecznej - dwie windy z wejściami o szerokości 110 cm, korytarze płaskie, szerokość wejść do pomieszczeń 100cm i więcej, klamki na wysokości 110 cm
Opis dostosowań, na przykład, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku nie ma obecnie pętli indukcyjnych i informacji głosowych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami
Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu Dział Fizjoterapii toaleta przystosowana znajduje się na parterze
Dom Pomocy Społecznej toalety przystosowane
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską Możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Wiejska – Żeromskiego, Wiejska – Arentowicza
 • Informacje wspólne dla wszystkich budynków:
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Do wszystkich budynków Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest :
  - wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący”
  - posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
  - osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
- TAB – przejście do kolejnego elementu
- SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
- używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (czarne tło, pomarańczowe litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Szejna, aneta.szejna@mzoz.pl nr tel. 519141610. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Załączone poniżej pliki planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmuje analizę stanu zapewniania dostępności przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. we Włocławku oraz planowane działania w zakresie poprawy tej dostępności.

Załączone pliki:

Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci.pdf

Instrukcja ewakuacji

instrukcja_ewakuacji.pdf

Poradnia przy ul. Kilińskiego 16

Diagnoza_Kilinskiego.pdf

Harmonogram_Kilinskiego.pdf

Poradnia przy ul. Mickiewicza 3

Diagnoza_Mickiewicza.pdf

Harmonogram_Mickiewicza.pdf

Poradnia przy ul. Wienieckiej 34a

Diagnoza_Wieniecka.pdf

Harmonogram_Wieniecka.pdf

Poradnia przy ul. Olszowej 9

Diagnoza_Olszowa.pdf

Harmonogram_Olszowa.pdf

Poradnia przy ul. Chłodnej 24

Diagnoza_Chlodna.pdf

Harmonogram_Chlodna.pdf

Poradnia przy ul. Żytniej 55

Diagnoza_Zytnia.pdf

Harmonogram_Zytnia.pdf

Poradnia przy ul. Kaliskiej 140a

Diagnoza_Kaliska.pdf

Harmonogram_Kaliska.pdf

Poradnia przy ul. Kościelnej 2

Diagnoza_Koscielna_P.D.pdf

Diagnoza_Koscielna_P.O.pdf

Harmonogram_Koscielna_P.D.pdf

Harmonogram_Koscielna_P.O.pdf

Poradnia przy ul. Grodzkiej 2i

Diagnoza_Grodzka.pdf

Harmonogram_Grodzka.pdf

Poradnia przy ul. Płockiej 127

Diagnoza_Plocka.pdf

Harmonogram_Plocka.pdf

Poradnia przy ul. Żeromskiego 28a

Diagnoza_Zeromskiego.pdf

Harmonogram_Zeromskiego.pdf